Polityka prywatności

O ile nie zaznaczono inaczej, teksty, zdjęcia i inne informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są objęte prawami autorskimi spółki Vorwerk & Co. KG, Wuppertal. Przechowywanie, kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie jej treści, w całości lub we fragmentach, jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą spółki Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertal. VORWERK jest zastrzeżonym znakiem firmowym. 

Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności

1. TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Administrator i autorzy* niniejszej strony internetowej ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i jakość podanych informacji, natomiast nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność podanych informacji. Wszelkie roszczenia przeciwko administratorowi lub autorom z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych, powstałych w wyniku zastosowania lub niezastosowania przedstawionych informacji albo w wyniku zastosowania informacji nieprawdziwych lub niekompletnych są z zasady wyłączone, za wyjątkiem przypadków umyślnego działania i/lub rażącego zaniedbania ze strony administratora lub autorów. Żadna z przedstawionych ofert nie jest wiążąca i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań. Administrator oraz autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia poszczególnych fragmentów strony bądź całej oferty bez uprzedniego zawiadomienia oraz do tymczasowego lub trwałego zawieszenia strony.

2. ODNIESIENIA I LINKI:

Administrator lub autorzy ponoszą odpowiedzialność z tytułu bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich (linków). Za powyższe strony administrator lub autorzy nie ponoszą odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy znali oni ich treść oraz gdy zapobieżenie wykorzystaniu jakichkolwiek sprzecznych z prawem treści było dla nich technicznie możliwe i uzasadnione. W związku z powyższym, administrator oraz autorzy oświadczają, że w chwili umieszczania linków, strony, do których prowadziły te linki nie zawierały żadnych treści sprzecznych z prawem. Administrator oraz autorzy nie mają żadnego wpływu na obecny ani przyszły kształt graficzny czy treść stron, do których prowadzą linki i, co za tym idzie, dystansują się oni od wszelkich informacji zawartych na stronach, które uległy zmianie od czasu umieszczenia tych linków. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odniesień umieszczonych na stronie internetowej, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez operatora. Wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek sprzeczne z prawem, nieprawdziwe lub niekompletne treści, w szczególności za szkodę powstałą w wyniku zastosowania lub niezastosowania tego rodzaju podanych informacji, ponosi dostawca strony internetowej, której dotyczy odniesienie, nie zaś strona, która jedynie umieściła linki do takich materiałów.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych:

We wszystkich umieszczonych przez siebie materiałach, autor zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), dotyczących wykorzystanych elementów graficznych, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów oraz do wykorzystywania elementów graficznych, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów sporządzonych przez siebie lub inne podmioty, o ile w ostatnim przypadku ich wykorzystanie możliwe jest bez potrzeby uzyskania zgody osoby trzeciej. Do wszelkich marek oraz znaków towarowych wymienionych na niniejszej stronie internetowej, które mogą być przedmiotem praw osób trzecich, będą miały w pełnym zakresie zastosowanie obowiązujące przepisy prawa dotyczące znaków towarowych – definiowane przez ustawę o Prawie własności przemysłowej, oraz prawa osób trzecich. Prawa autorskie do umieszczonych na stronie materiałów dostarczonych przez autora będą przysługiwały wyłącznie autorowi niniejszej strony internetowej. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie tego rodzaju elementów graficznych, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów w formie elektronicznej lub drukowanej jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą autora.

4. Ochrona danych osobowych:

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zapewnia użytkownikom strony ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), jak również wszelkie zasady krajowe i międzynarodowe regulujące tą materię. Dane osobowe będą przechowywane w bazie firmy Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 2-4, we Wrocławiu, która jako jedyna może skorzystać z prawa dostępu do danych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do przesyłania informacji i aktualności o nowych promocjach, działaniach, produktach i usługach Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., przesyłania subskrybowanego newslettera, a także wykorzystane do przeprowadzenia ankiet online.  Administrator może również gromadzić dane użytkownika podczas jego wizyt na stronie do celów statystycznych. Dane te mogą zostać przekazane do innych spółek Vorwerk

5. Prawna skuteczność zrzeczenia się odpowiedzialności:

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności stanowi część strony internetowej, o której mowa w niniejszym tekście. Jeżeli jakiekolwiek części lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu będą lub staną się niezgodne lub nie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie to miało żadnego wpływu na treść ani ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to: kontakt(at)vorwerk.pl

Vorwerk Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 2-4, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
• dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące zasad współpracy z administratorem danych lub korzystania z urządzenia Thermomix, zamawiania prezentacji lub usługi serwisowej. O każdorazowym celu przetwarzania danych zostanie Pan/Pani poinformowana w chwili zbierania tych danych.
• dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Vorwerk Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że od dnia 25 maja 2018 r. dodatkowo:
• posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  a) lub b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danego celu. O czasie przechowywania danych zostanie Pan/Pani poinformowana w chwili zbierania tych danych.
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• może Pan/Pani skontaktować się z Vorwerk Polska w sprawie ochrony danych pod adresem: specjalista(at)vorwerk.pl 

Dane firmyPliki Cookies