Regulamin sklepu internetowego

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Vorwerk Polska Thermomix®
Obowiązujący od dnia 01.01.2021 r.

I. Zakres obowiązywania, strony umowy, przedmiot umowy

Niniejszy Regulamin sklepu stosuje się do wszystkich umów, zawieranych z nami, Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: Sprzedawca lub Vorwerk) z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 2-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443251, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 897-10-09-166, za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

W naszym sklepie internetowym prezentujemy przedmioty użytku domowego i akcesoria, a także bony do samodzielnego wydruku lub w formie kart podarunkowych. 

II. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne: a) umożliwienie założenia i prowadzenia konta, b) umożliwianie składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; c) umożliwienie korzystania z usług koszyka; d) newsletter, 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługę przechowywania i udostępniania klientowi za pośrednictwem konta historii zamówień; 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez klienta: a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, b. kliknięciu pola „Zarejestruj się” 3. Aby utworzyć konto klient jest zobowiązany do podania w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.  4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez klienta w toku rejestracji. Usługa założenia i prowadzenia konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 5. Usługa korzystania z koszyka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez klienta.  6. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 

III. Zawarcie umowy

1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia można składać jedynie w ilościach detalicznych. Maksymalna ilość sztuk jaka może zostać zamówiona podana jest na stronie internetowej. 2. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Klikając na przycisk potwierdzający złożenie zamówienia, składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku zakupowym. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania przez nas Państwa zamówienia. 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.  4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:  •Klient dodaje wybrany produkt do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. •Klient może złożyć zamówienie zakładając konto lub bez rejestracji jako gość.  •Klient posiadający konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada konta musi wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.  •W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących jego osoby: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. •Klient wybiera metodę płatności ceny za zamówione produkty. •Klient przesyła zamówienie (składa ofertę) klikając w przycisk: „Złóż zamówienie”. •W zależności od wybranego sposobu zapłaty, klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. 5. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.  7. Warunki zamówienia. 

IV. Metody płatności 

1. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności w sklepie internetowym:  (a) płatność przelewem bankowym – obsługiwana przez PayU S.A. Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę obsługiwaną przez firmę PayU S.A. Na stronie tej dokonują Państwo płatności, wybierając jeden z dostępnych banków. Po poprawnym sfinalizowaniu transakcji wracają Państwo na stronę sklepu, gdzie jest informacja potwierdzająca złożenie zamówienia. (b) płatność kartą kredytową – obsługiwana przez DotPay. Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę obsługiwaną przez firmę DotPay. Na stronie tej dokonują Państwo płatności, wpisując dane karty kredytowej. Po poprawnym sfinalizowaniu transakcji wracają Państwo na stronę sklepu, gdzie jest informacja potwierdzająca złożenie zamówienia. 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności klienta, który wybrał płatność przelewem bankowym albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez klienta. 

V. Warunki dostawy

Klient odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność danych przekazanych Sprzedawcy w procesie składania zamówienia.  Produkty zakupione w sklepie są doręczane w postaci przesyłek. Przesyłki doręczane są wyłącznie na terenie Polski. Klienci, którzy chcieliby zamówić dostawę poza granicami Polski, mogą zwrócić się do partnera Vorwerk w danym kraju.  Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki w wysokości (14,90 zł) w przypadku standardowej przesyłki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200,00 zł standardowa przesyłka jest darmowa.  Informacje dotyczące terminu dostawy danego produktu znajdą Państwo w sklepie internetowym w Warunkach korzystania. W przypadku zamówienia produktów dla których obowiązują różne terminy dostawy, terminem dostawy całego zamówienia jest późniejszy termin dostawy. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 dni roboczych (nie dotyczy zamówień złożonych na urządzenie Thermomix®, wówczas dostawa do Klienta wynosi do 14 dni). Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą.

VI. Szkody powstałe podczas transportu

Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VII. Rękojmia i gwarancje 

Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego. Reklamacje można składać: - na piśmie na adres:  Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 pod numerem telefonu: 71/78 07 200 (opłata według taryfy lokalnej). Mogą Państwo również w każdym czasie skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: [email protected] 

VIII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. 2. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Klient jest świadomy, że urządzenie Thermomix® zakupione w sklepie internetowym można nabyć jedynie w zestawie z akcesoriami w skład których wchodzą: naczynie miksujące, nóż miksujący, przystawka Varoma, koszyczek, kopystka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem oraz książka podstawowa „Proste pomysły”. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni dotyczy możliwości odstąpienia od zakupu zestawu. Klient nie ma możliwości odstąpienia w zakresie niektórych elementów zestawu. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Strzegomska 2-4, 53-611, Wrocław, e-mail: [email protected], telefon: + 48 71 78 07 200, fax: + 48 71 78 07 209) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

X. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  – Adresat: Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Strzegomska 2-4, 53-611, Wrocław, e-mail: [email protected]  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  – Imię i nazwisko klienta(-ów)  – Adres klienta(-ów)  – Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  – Data  (*) Niepotrzebne skreślić.

Dane firmy

Od ponad 130 lat oferujemy nowoczesne, innowacyjne i niezwykle trwałe produkty, z których skorzystały już miliony rodzin.